دریافت لوح تقدیر

دریافت لوح تقدیر

تقدیر و دریافت نشان مشاور برتر برای پروژه سد مخزنی شهری کور و تاسیسات وابسته از انجمن بین المللی بتن آمریکا (ACI) - شاخه ایران
 

دریافت لوح تقدیردریافت لوح تقدیر