جلسه

جلسه

در روز جمعه مورخ 1397/09/17 جلسه ای در رابطه با پروژه سد شهری کور و دیگر پروژه ها با حضور مدیران آب منطقه ای سیستان و مشاوران و پیمانکاران در شرکت مهندسی منابع 
آب و خاک برگزار شد.