مقاله سوم

مقاله سوم

خلاصه مقاله:
 
استفاده بهینه از پتانسیل منابع آب و خاک منطقه طرح مستلزم پیش بینی الگو و تراکم کشت بر مبنای مطالعات به گزینی و برنامه ریزی مصرف آب می باشد الگوی کشت یک براساس پتانسیل منابع اب خاک ، اقتصاد و نیاز منطقه طرح تعیین و اجرا گردد عدم رعایت این مهم باعث بروز مشکلات متعددی در شبکه های ابیاری و زهکشی خواهد شد دراین تحقیق تغییرات الگوی کشت منطقه ابیاری و زهکشی دشت مغان موردمطالعه قرارگرفت. نتایج نشان میدهد که در طول سالهای اخیر تراکم کشت روند صعودی داشته است وقوع دو دوره پیک ابیاری در طول دوره کشت از اثرات تغییرات اتفاق افتاد در الگوی کشت می باشد پیامد خشکسالی های متعدد اخیر ضرورت تحلیل روند الگوی کشت اتفاق افتاده را دیکته نموده و نیاز تدوین راهکارهای مناسب بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی را بیش از پیش گوشزد می نماید.
 
نویسندگان:
 
•  هادي جعفري - كارشناس ارشد ابياري و زهكشي،شرکت مهندسی منابع آقب و خاک
•  محمدخليل رودكي - كارشناس ارشد ابياري و زهكشي،شرکت مهندسی منابع آب و خاک
•  بهروز پورمهر - كارشناس ارشدابياري و زهكشي شركت اب منطقه اي اردبيل