مقاله دوم

مقاله دوم

چکیده مقاله:

 
دریاچه شهرک شهید غفاری مغان یک دریاچه مصنوعی خارج از بستر (off stream) با رقوم کف 115 متر در میانه شبکه ابیاری و زهکشی مغان و در کیلومتر 35 کانال اصلی و بالا دست 77240 هکتا راراضی شبکه احداث گردیده است نقش این دریاچه جذب رسوبات و تنظیم اب خروجی از دریاچه برای بازه کوتاه مدت در طول 35 سال بهره برداری بوده است حجم اولیه آن از 11 میلیون مترمکعب به 1/5 میلیون متر مکعب در رقوم 137 متر کاهش یافته است با استخراج نتایج ازمدل شبیه سازی WAPLAN برای رقومهای مختلف بعد ا زابگیری سد خداافرین با در نظر داشتن شرایط کاهش 50 درصدی رسوبات ورودی به شبکه با ابگیری سد خداافرین ، افزایش راندمان تاسیسات رسوبگیر سد میل و مغان به میزان دو برابر و تخلیه رسوبات تا رقوم 130 متر نتایج ذیل به دست خواهد آمد : افزایش نیمه عمر دریاچه به 44 سال ، راندمان 30 درصدی رسوبگیر دریاچه، تنظیم نیاز 5 تا 15 روزه با افزایش و یا کاهش 10 تا 20 درصدی دبی ورودی متناسب با نیاز فصل پیک. از این رو ساماندهی دریاچه شهرک با هدف احیای گنجایش از دست رفته آن و در نتیجه احیای نقش آن در تنظیم نوسانات شبکه و حوضچه رسوبگیر در گزینه های مختلف مورد بررسی قرارگرفت و با درنظر داشتن هزینه و زمان اجرا و عوامل اجتماعی گزینه احداث کانال کنار گذر برای عبور جریان آب در خلال تخلیه مکانیکی رسوبات نهشته در دریاچه به عنوان گزینه برتر انتخاب گردید.
 
مشخصات نویسندگان :

 
• اسماعیل طلوعی - دکترای راه و ساختمان
•  هادی جعفری - کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی شرکت مهندسی منابع آب و خاک
•  فرهاد شهبازی - مدیریت دفتر فنی امور اب مغان