سد گلورد نکا

سد گلورد نکا

مطالعات مرحله اول و دوم طرح سد مخزني گلورد نكا

 

مطالعات مراحل شناخت، اول و دوم طرح مذكور از نوع سد سنگريزه‌اي با هسته رسي به ارتفاع حدود 113 متر و طول تاج 270 متر با حجم مخزن 115/5 ميليون‌ مترمكعب به پايان رسيده و مورد تصويب قرار گرفته است.

 

مشخصات فني

 

 

نوع سد سنگريز، با رويه بتني

ارتفاع از پي 113 متر

ارتفاع از بستر رودخانه 99 متر

عرض كل سد در پي 410 متر

عرض تاج سد 10 متر

طول تاج سد 270 متر

رقوم تاج سد 739 متر

رقوم استقرار پي هسته رسي 626 متر

رقوم استقرار پوسته‌ها 638 متر

نوع سنگ پي و تكيه‌گاه‌ها آهك لار

متوسط شيب دامنه بالادست سد 1/5 افقي به 1 قائم

متوسط شيب دامنه پايين دست سد 1/6 افقي به 1 قائم عمق آبرفت 12

 

مساحت حوزه آبريز رودخانه 1480 كيلومتر مربع

متوسط دراز مدت بارندگي سالانه رودخانه 837 ميليمتر

متوسط دراز مدت آبدهي سالانه رودخانه 116/7 ميليون‌متر مكعب

دبي پيك سيلاب 10000 ساله يا سيلاب طراحي 1158 مترمكعب در ثانيه

حداقل آبدهي سالانه رودخانه 45/6 ميليون متر مكعب

حداكثر آبدهي سالانه رودخانه 189/6 ميليون مترمكعب

حجم تنظيم شده سالانه 107 ميليون متر مكعب

حجم كل مخزن در رقوم نرمال 115/5 ميليون‌متر مكعب

حجم مفيد مخزن 109/8 ميليون‌متر مكعب