سد شی کلک

سد شی کلک

 

مطالعات مرحله سوم نظارت کارگاهي و نظارت عاليه بر اجراي خط انتقال آب به شبکه آبياري و زهکشي پايين­دست سد مخزني شي­ کلک با مشخصات زير و تحت نظارت اين مهندسين مشاور انجام گرفته است.
 
موقعيت محدوده اجرائي طرح در شمال غربي منطقه دشتياري واقع در 120 کيلومتري شمال شهرستان چابهار مي­باشد. خط لوله انتقال آب به طول حدود 23 کيلومتر و دبي 405 ليتر بر ثانيه از محل سد شي‌کلک آبگيري مي‌نمايد و به ايستگاه کنترل مرکزي مي‌رسد. اين خط با قطر 800 ميلي‌متر از جنس فولادي به طول 1300 متر از مجاور ساحل راست داخل رودخانه شي‌کلک به صورت مدفون، در غلاف بتني و پوشش سنگي ملاتي (تقاطع لوله با آبراهه) ادامه پيدا مي‌کند در اين قسمت از مسير که درون رودخانه مي‌باشد جاده سرويس احداث نخواهد شد و سپس لوله به قطر 700 ميلي‌متر از جنس فولادي تبديل شده و 2900 متر به صورت روکار ادامه مي‌يابد که بخش اول اين مسير به طول تقريبي 2000 متر داراي جاده سرويس است و درادامه از جاده آسفالته موجود استفاده خواهد شد. سپس به لوله 600 ميلي‌متر از جنس فولادي تبديل شده و 2600 متر به صورت روکار در امتداد جاده آسفالته موجود ادامه مي‌يابد. پس از آن جنس لوله به G.R.P تبديل شده و لوله مدفون گرديده و 16000 متر به همراه جاده سرويس ادامه مي‌يابد و فقط در محل رودخانه لند به لوله فولادي تبديل شده و به صورت غلاف بتني و پوشش سنگي ملاتي (تقاطع لوله با آبراهه) به طول حدود 700 متر از رودخانه عبور مي‌کند و در انتها به ايستگاه فيلتراسيون تمام اتوماتيک مي‌رسد.
 
طرح مطالعات تكميلي و نظارت کارگاهي و عاليه بر احداث سد شي‌كلك:
 
بازنگري و مطالعات تكميلي مرحله دوم سد مخزني شي‌كلك با ارتفاع 22 متر و حجم مخزن 10 ميليون مترمكعب به پايان رسيده و مورد تصويب قرار گرفته است. در مطالعات مراحل اول و دوم نوع سد سنگريزه‌اي با روكش بتني پيشنهاد گرديده بود كه پس از مطالعات تكميلي مرحله دوم توسط اين مشاور، نوع سد به مصالح بنايي با روكش بتني تغيير يافت. تغيير نوع سد براساس فراواني مصالح ساختماني و سهولت در اجرا و همچنين مسائل مربوط به سيلا‌ب‌ها و انحراف آن صورت پذيرفت كه مورد تصويب كارفرما نيز قرار گرفت. حجم عمليات سنگ‌چيني حدود 15000 متر مكعب و حجم عمليات بتني حدود 15000 متر مكعب برآورد گرديده است. 

ساختمان سد شي‌كلك تحت نظارت اين مهندسين مشاور به پايان رسيده و در اسفند ماه سال 81 مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.

سد شی کلکسد شی کلک