خدمات مشاوره آبیاری و زهکشی

خدمات مشاوره آبیاری و زهکشی

در زمینه آبیاری و زهکشی، شرکت مهندسی منابع آب و خاک دارای گواهینامه پایه یک صلاحیت خدمات مشاوره است. این شرکت با تکیه بر تجارب ارزشمند حاصل از پروژه های به انجام رسیده و در حال انجام و نیز توان تخصصی پرسنل خود، ارائه کننده کلیه خدمات مشاوره در تخصص آبیاری و زهکشی می‌باشد. این خدمات شامل تمام جنبه‌های تحقیقاتی، تحلیلی و طراحی نیز مراحل اجرایی و نظارتی احداث انواع شبکه‌های آبیاری و زهکشی و تاسیسات جنبی آن می‌گردد