کنترل پایداری و علاج بخشی سدها

کنترل پایداری و علاج بخشی سدها

با توجه به اینکه سدها سازه هایی زیربنایی هستند، بررسی نحوه عملکرد آنها در دوران بهره‌برداری بسیار حائز اهمیت است. رفتارنگاری سدها بر پایه اطلاعات به دست آمده از ابزاردقیق نصب شده در دوران ساخت، تاریخچه ای از رفتار سد را در دوران بهره‌برداری فراهم می کند که بر اساس آن می توان پایداری سدهای موجود را مورد ارزیابی قرار داد. در صورتی که بررسی‌های انجام شده، عملکرد سد را به لحاظ ایمنی و یا بهره‌برداری مطابق با نیازهای طراحی ارزیابی نکنند، نیاز به ارائه طرح علاج بخشی جهت بهبود شرایط خواهد بود.
با توجه به اهمیت مقوله پایداری و علاج بخشی سدهای احداث شده، شرکت مهندسی منابع آب و خاک بخشی از فعالیت خود را به این زمینه اختصاص داده است. در این راستا با تکیه بر توان مهندسی پرسنل مجرب و نیز تجارب کسب شده در مواجهه با پروژه‌های علاج بخشی سدها، این شرکت قادر به ارائه خدمات در این زمینه در بالاترین سطح کیفیت می‌باشد.