برنامه ریزی و مدیریت منابع آب

برنامه ریزی و مدیریت منابع آب

با توجه به شرایط بحرانی منابع آب و نیازهای آبی در کشور، نیاز به انجام برنامه‌ریزی دقیق به منظور بهره‌برداری مناسب از منابع آبی بیش از گذشته احساس می‌شود. نگاه پایه‌ای و ژرف مهندسی و توجه به منابع موجود و نیازهای شرب، صنعت و کشاورزی پیش نیاز انجام هر گونه مطالعه جامع در زمینه پروژه های مهندسی آب است. از این رو شرکت مهندسی منابع آب و خاک با تکیه بر توان آکادمیک متخصصین مجرب مشغول به فعالیت، بخشی از خدمات خود را به زمینه برنامه ریزی و مدیریت منابع آب اختصاص داده است.