سد دوربن

سد دوربن

 

طرح مطالعات و نظارت کارگاهی و عالیه بر احداث سد دوربن

مطالعات مراحل اول و دوم و طراحي تفصيلي در شهرستان سراوان توسط اين مشاور انجام و ساختمان سد دوربن تحت نظارت اين مهندسين مشاور به پايان رسيده و در دي ماه سال 1383 به بهره‌برداري رسيده است. احداث اين سد براي تعادل‌بخشي و تغذيه مصنوعي دشت سيب و سوران با وسعت 150 هزار هكتار (1500 كيلومترمربع) در استان سيستان و بلوچستان انجام شد.

 
 
 
 
مشخصات فنی سد : 

1- نوع سد: تغذيه‌اي همگن
2- ارتفاع از پي: 17 متر
3- كانال آبرسان به مخزن كمكي Off Stream Reservoir:  متر 750
4- طول تاج: 997 متر
5- ظرفيت كانال: 60 مترمكعب
6- حجم مخزن كمكي: 5/1 ميليون مترمكعب
7- ارتفاع مخزن كمكي: 7 متر از بستر
8- كانال انتقال آب به منطقه تغذيه: 1650 متر
9- ظرفيت كانال انتقال آب به منطقه تغذيه: 5/2 مترمكعب در ثانيه
10- نوع سرريز: شوت آزاد با مقطع كنترل اوجي
 
 
سد دوربنسد دوربنسد دوربنسد دوربنسد دوربنسد دوربنسد دوربنسد دوربنسد دوربن