طرح گلورد نکا-سد انحراف شاهبند

طرح گلورد نکا-سد انحراف شاهبند

 
اهداف طرح (سد و شبکه)


تامین آب شرب شهرستانهای تحت پوشش

تامين آب زراعي و بهبود کشاورزی
کاهش خسارت سیلاب
پرورش آبزیان
حفظ محیط زیست
بهبود آب زيرزميني و تنظیم آب آببندانها
ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم
امکان تجهیز نیروگاه برق آبی 
استفاده از ظرفیت های صنعت توریسم و گردشگری

 
مساحت شبکه : 25850 هکتار ( 15200هکتار توسعه و 10650هکتار بهبود)

شهرستانهای ذینفع : شهرستان های بهشهر و نکا

منابع تأمین آب :

رودخانه نکارود با آب بهنگام رودخانه ایی و آب تنظیمی از سد گلورد ، کل آب حوضه رودخانه نکا 200 میلیون متر مکعب است که 100 میلیون متر مکعب توسط سد گلورد  تنظیم می شود مابقی از آبهای میان حوزه بصورت بهنگام و یا ذخیره سازی شده در آببندانهای داخل شبکه تأمین می شود .

 
پیشرفت فیزیکی کل شبکه : 82درصد 

شبکه بهره برداری شده در این مرحله :(واحد عمرانی 1و2و3)

شبکه آماده بهره برداری :(واحدهاي 4 و 5 وامي)