نقشه برداری و هیدروگرافی

نقشه برداری و هیدروگرافی

انجام خدمات نقشه برداری و هیدروگرافی در سدهای مخزنی و شبکه های آبیاری و زهکشی بخشی از فعالیت های شرکت مهندسی منابع آب و خاک می باشد. در زیر به آخرین پروژه‌های انجام شده در این زمینه اشاره شده است:

 
خدمات نقشه برداری مطالعات عملکرد و کارایی بهره برداری و نگهداری، ترمیم و بازسازی شبکه آبیاری و زهکشی آبپخش-استان بوشهر
 خدمات نقشه برداری مطالعات طرح شبکه آبیاری و زهکشی پایین دست سد شی کلک-استان سیستان و بلوچستان
 خدمات نقشه برداری سد ویک-استان زنجان
 خدمات نقشه‌برداری و هیدروگرافی سد مخزنی مهاباد
 خدمات نقشه‌برداری و تهیه نقشه توپوگرافی و هیدروگرافی از حاشیه و مخزن سد برنجستانک-استان مازندران
 خدمات نقشه‌برداری و تهیه نقشه توپوگرافی و هیدروگرافی از حاشیه و مخزن سد الیمالات-استان مازندران
 خدمات نقشه‌برداری و تهیه نقشه توپوگرافی و هیدروگرافی از حاشیه و مخزن سد سنبل‌رود-استان مازندران
 خدمات نقشه‌برداری و تهیه نقشه توپوگرافی و هیدروگرافی از حاشیه و مخزن سد شیاده-استان مازندران