مطالعات پایه منابع آب

مطالعات پایه منابع آب

 
خدمات مطالعه، اندازه گیری، آماربرداری
هیدرومتری، نگهداری و واسنجی کمی 
کیفی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی

شبکه های آبیاری و زهکشی

شبکه های آبیاری و زهکشی

مطالعه،طراحی و نظارت براجرای
شبکه های آبیاری و زهکشی

کنترل ایمنی و پایداری و علاج بخشی سدها

کنترل ایمنی و پایداری و علاج بخشی سدها

مطالعات کنترل ایمنی و پایداری سدهای در
دست بهره برداری و ارائه طرح های علاج
بخشی و نظارت بر عملیات اجرایی
 

سد سازی

سد سازی


 
خدمات فنی، مطالعات امکان سنجی
طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی سدهای بتنی
خاکی و سنگریزه ای و تاسیسات وابسته

جدیدترین پروژه ها

  • همه
شرکت مهندسی منابع آب وخاک

شرکت برتر در ارایه خدمات مشاور عمرانی

200 +

پروژه ها

100 +

پرسنل متخصص

32 +

سال تجربه طراحی و مشاوره

آخرین اخبار

مکان جغرافیایی طرح ها

گواهینامه ها

مبارزه با پول شویی